José Ramón Loayza jisk'a suyu

De Wikipedia

José Ramón Loayza jisk'a suyu; (kastilla arupi: Provincia Jose Ramon Loayza) Aka jisk'a suyux Ch'uqiyapu jach'a suyun jikxatasi. Willka jalsu tuqiruxa ... jisk'a suyumpiw qurpasi, willka jalantarusti ... jisk'a suyumpiw qurpasi, alayarux .... jisk'a suyumpiw qurpasi, aynacharusti .... jisk'a supyumpirakiw qurpasi.

Nayra sarnaqäwi[trukaña | chimp askichaña]

Murillo jisk'a t'aqa suyux khaya...

Uraqipa[trukaña | chimp askichaña]

Qullunaka[trukaña | chimp askichaña]

 • Achachi Qala (Loayza)
 • Achachi Qala (K'ayruma)
 • Achuma
 • Chullpani
 • Chuqi Sillani
 • Chuqi Sillani (Aruma-Loayza)
 • Chuqi Tira
 • Chuqisa
 • Ch'api Ch'apini
 • Ch'api Qullu
 • Ch'apini
 • Ch'iyar Quta
 • Ch'utu Qullu
 • Iru Wasa
 • Jach'a Ch'apini
 • Jach'a Ch'uñu Uma
 • Jach'a Qullu (Loayza)
 • Jach'a Qullu (Luribay)
 • Jach'a Tira
 • Jach'a Walluni
 • Jach'a Wayllani
 • Jach'a Willk'i
 • Janq'u Jaqhi
 • Janq'u Qala
 • Janq'u Qalani
 • Janq'u Qullu
 • Janq'u Quta
 • Janq'u Willk'i (K'ayruma)
 • Janq'u Willk'i (Luribay)
 • Jisk'a Uma
 • Jukumarini
 • Kuntur Jiwaña
 • Kunturiri
 • K'ark'ani
 • Laram Qullu
 • Lawrani
 • Liqiliqini
 • Lluxita
 • Mach'a Yapu
 • Machaq Marka
 • Malla Qullu
 • Muqun Qullu
 • Muruta
 • Nasa Q'ara
 • Nina Qullu
 • Ñuñu Qullu
 • Pichaqani
 • Pukara
 • Pukarani
 • Pupusani
 • P'iq'iñ Q'ara
 • Qala Qala
 • Qillqata
 • Qillwan Quta
 • Qullpani
 • Qullqiri
 • Quri Ch'uma
 • Quta Qutani
 • Qutani
 • Quta K'uchu
 • Q'ara Qullu
 • Salla Sallani
 • Suka Sukani
 • Tani Tani
 • Taruja Umaña
 • Turi Turini
 • Turi Turini (Malla)
 • Turini (K'ayruma)
 • Turini (Luribay)
 • T'ula T'ulani
 • Uqi Chaka
 • Urqu Jipiña
 • Wallatani
 • Wanuni
 • Warin
 • Wathiya Quta
 • Wayllani
 • Wayra Willk'i
 • Wila Pukara
 • Wila Quta
 • Wila Willk'i (Malla)
 • Wila Willk'i (K'ayruma)
 • Willk'i
 • Wiluqu
 • Wisk'achani (Inquisivi-Loayza)
 • Wisk'achani (Loayza)
 • Wisk'achani (Luribay)
 • Yaypuri

Markanaka[trukaña | chimp askichaña]

Nayriri [[]] markam.

Qullqinchäwi[trukaña | chimp askichaña]

Jaqinakapa[trukaña | chimp askichaña]

456n chachaw utji, 489n warmiw utji).

Phunchäwinakapa[trukaña | chimp askichaña]

Yatichäwi[trukaña | chimp askichaña]

 • Asu utanaka:
 • Jisk'a Yatiqañ utanaka:
 • Jach'a Yatiñ Utanaka:

Saräwinakapa[trukaña | chimp askichaña]

phunchäwi[trukaña | chimp askichaña]

Manq'äwinakapa[trukaña | chimp askichaña]

 • Chayru, T'mphu, allpi, ch'arkhi, kanka, Champhayna, Plato paceño.

K'añaskunaka[trukaña | chimp askichaña]

Irpirinaka[trukaña | chimp askichaña]

Wali uñt'at chiqanaka[trukaña | chimp askichaña]